Biện pháp thi công ép cọc robot

PRESSING PILES PROCESS

BIỆN PHÁP THI CÔNG ÉP CỌC

Project          : Thanh loc apartment

Dự án           : Chung Cư Thạnh Lộc

Package……. : Testing piles construction & static loading test

Gói thầu       : Thi công cọc thí nghiệm & thí nghiệm nén tĩnh cọc

 

After researching the technical documents and inspecting the actual site, we expected to apply the  method for construction operations as follows:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ kỹ thuật và tham quan thực tế công trường, cơ quan chúng tôi dự kiến áp dụng các biện pháp tổ chức thi công công trình cụ thể như sau:

 

 1. GENERAL PROJECT/ KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH

The foundation works are utilized PHC piles D400mm. Total quantity approximate 5 piles holes.

Công trình thi công cọc bê tông cốt thép D400mm. Tổng khối lượng 5 tim cọc.

 

 1. QUALITY MANAGEMENT TARGET/ MỤC TIÊU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  1. The quality target: the whole piles met requirements of standard, acceptance of works as the design quality and satisfaction of investors.

Mục tiêu chất lượng: toàn bộ cọc công trình đạt yêu cầu quy phạm, nghiệm thu thi công theo chất lượng thiết kế và sự hài lòng của chủ đầu tư.

 1. The target of construction period: base on period is prescribed, to make the completed ahead of schedule.

Mục tiêu thời hạn thi công: căn cứ thời hạn được quy định, tranh thủ hoàn thành trước thời hạn.

 1. The target of safety and civilization construction: executing safety standards and civilization in sites.

Mục tiêu an toàn và văn minh thi công: xây dựng công trường thi công theo tiêu chuẩn an toàn và văn minh.

 

 1. PLAN PROGRESS/ KẾ HOCH TIẾN ĐỘ

The period for piling work is 25 days. Working time 24h/day

Thời hạn thi công ép cọc thử và thử tải tĩnh là 25 ngày. Thời gian làm việc 24h/ngày

 

 1. ARRANGEMENT OF EQUIPMENT AND MANPOWER/ BỐ TRÍ THIẾT BỊ, NHÂN LỰC THI CÔNG

According to the engineering works quantity and duration, we suggest utilizing the following equipment:

Căn cứ khối lượng, thời hạn và đặc điểm công trình, dự kiến bố trí thiết bị để thực hiện công tác thi công như sau:

 

Description/ Mô tả Type/Loại Quantity/Số lượng Remark/Ghi chú
Pressing pile machine

Máy ép cọc thủy lực tự hành

YZY 1 unit

1 máy

Welding machine

Máy hàn

4 units

4 cái

Generator

Máy phát điện

150KVA 1 unit

1 cái

Standby

Dự phòng

Total station

Máy toàn đạc

1 unit

1 cái

Main machine power cable

Dây điện

50# 100 meters

100 mét

Temporary office

Văn phòng tạm

Length 6 meter

Dài 6 mét

1 unit

1 cái

 

Manpower: 8 people.

Nhân lực: 8 người

 

 1. THE PROCESS AND METHOD OF PILING WORK/ QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG.
 2. The process of piling work: site treatment ® setting out of pile position ® moving pressing machine to pile position ® lifting up of pile ® stabilities and adjustment ® pressing pile ® welding pile together ® pressing pile ® end pile ® moving pressing machine to next pile position.

Quy trình thi công: san lắp mặt bằng ® định vị tim mốc ® đưa máy vào vị trí ® câu móc cọc ® ổn định và điều chỉnh cọc ® ép cọc ® hàn nối ® ép cọc ® kết thúc ® đưa máy tới vị trí tiếp theo.

 1. The method of piling work/ Phương pháp thi công:
  1. Site leveling to the working requirement, if the site condition is not comply with the transportation requirement, have to execute the temporary access road , serve the mobilization work.

San lắp mặt bằng bằng phẳng đạt yêu cầu thi công, nếu điều kiện mặt bằng không đáp ứng yêu cầu phương tiện vận chuyển đi lại thì phải làm ngay đường tạm để phục vụ thi công, tiện việc đi lại cho phương tiện vận chuyển.

 1. According to the designer’s drawing for setting out of pile position. Before proceeding to the pressing pile, by the consultant, owner’s representatives and the contractor (including three parties) re-checking, to confirm the piles are in the correct positions with confirmation, then can proceed the pressing pile. The pile position must be marked available on site, made of steel Æ6mm, 20-30cm long, tied color nylon.

Căn cứ sơ đồ thiết kế do bên A cung cấp, tiến hành định vị tim móc. Trước khi tiến hành thi công phải do giám sát, nhà thầu và bên thi công (gồm ba bên) kiểm hạch lại, cùng nhau ký xác nhận vị trí tim mốc không sai lệch mới có thể tiến hành thi công. Vị trí các tim cọc phải được đánh dấu sẵn trên mặt bằng bằng sắt Æ6mm dài 20-30cm có buộc dây nylon màu.

 

SETTING OUT OF PILE POSITION

 1. The pressing machine is moved on pile position, lifting up the bottom pile with head shoe on the position, checking with the pile position is correct, the pile into the ground (approximate 50cm), use 2 plumb-line to check and ensure the verticality of pile.

Đưa máy vào vị trí, sau đó câu móc cọc đến tim mốc đã được xác định, kiểm tra lại tính chuẩn xác của tim mốc, sau khi cọc đã được ghim vào mặt đất khoảng 50cm, phải sử dụng một lúc 2 dây dọi để điều chỉnh và đảm bảo thế thẳng đứng của cọc.

BIỆN PHÁP THI CÔNG ÉP CỌC

 

PRESSING MACHINE MOVE TO PILE POSITION AND ARRANGEMENT OF PILES

 1. After checking the verticality of pile has reached the standard, with tilt allows less than 0,5% and balanced the machine then can press pile into the ground, and one specific technician will monitor the verticality of pile during piling, when the tilt exceeds the permitted level, trying to correct and analyze the main cause, avoiding the cases which pile was pressed into hard soil or has reached a particular depth, adjusted to the verticality of pile.

Sau khi kiểm tra thế thẳng đứng của cọc đã đạt chuẩn với độ nghiêng cho phép nhỏ hơn 0,5% và đã chỉnh cân bằng máy mới có thể ép cọc robot vào lòng đất, và sẽ do nhân viên chuyên trách theo dõi thế thẳng đứng của cọc trong suốt quá trình thi công, khi độ nghiêng vượt quá so với mức cho phép, phải tìm cách khắc phục và phân tích tìm ra nguyên nhân chính, tránh né trường hợp cọc đã ép vào tầng đất cứng hoặc đã đạt độ sâu nhất định mới điều chỉnh thế thẳng đứng.

LIFTING PILE TO POSITION AND PRESSING

 1. The piling works shall be continuously in once, to minimize the stoppage time in the middle.

Khi ép cọc  robot phải ép liên tục, hạn chế tối đa gián đoạn trong khi ép.

 1. The pile connection welding method, the connection joint above ground level not less than 40cm, the pile connection upper and lower pile must vertical, the tolerance within 2mm. Before welding, the upper and lower pile end plate surface clear up with brush. The welding layers not less than three layers, the inner welding residue must be clear up before the outer layer welding, the welding gap must be dense and fulfilled. The welding point shall be inspected by the consultant representatives, afterwards to continue the piling work.

Cọc sẽ được nối bằng cách hàn điện, điểm hàn nối nằm trên cách mặt đất không dưới 60cm, đoạn cọc trên và dưới điểm nối phải thẳng đứng, khoảng trống giữa điểm nối dưới 2mm. Trước khi hàn nối, hai mặt đầu cọc tại vị trí hàn nối phải được vệ sinh bằng bàn chảy. Mối hàn không ít hơn 3 lớp, các xỉ hàn phải được làm sạch trước khi hàn lớp bên ngoài, khoảng hở đường hàn phải được lắp đầy và đủ. Mối hàn sẽ được tư vấn giám sát kiểm tra trước khi ép.

 

WELDING PILES TOGETHER AND PRESSING

 1. After the pile tip came to the bearing soil layer, the pressing process would stop when reached requirement of designer. Movement direction of the machine will comply with the drawing chart, the drawing chart was approved by the consultant representatives.

Sau khi mũi cọc đi vào tầng đất chịu lực, máy ép sẽ ngưng ép khi đạt chối theo thiết kế. Hướng di chuyển của máy ép cọc sẽ tuân theo bản vẽ, sơ đồ di chuyển của máy ép cọc đã được tư vấn giám sát duyệt.

 1. The piling work achieved the ultimate design.

Công tác thi công cọc đạt được yêu cầu thiết kế qui định.

 

 1. THE QUALITY AND WORKS DURATION ASSURANCE SCHEDULE/ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG VÀ ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH
  1. The quality assurance schedule/ Quản lý chất lượng thi công:

Quality materials control/ Quản lý chất lượng vật tư:

In pressing work, the material such as: diesel (standby), welding rod.

Trong công tác ép cọc vật tư chủ yếu phục vụ thi công bao gồm: dầu Diezel (dự phòng), que hàn.

 1. Diesel used for generator, oil is bought in the petroleum supply base prestigious state agency, has been accredited business license. After pumping oil into barrel for transport to the site, oil are checked that mixed with water, impurities or not. When shipping to the site, barrels must be dry and keep off flame or sparks.

Dầu Diezel sử dụng chạy máy phát điện, dầu được mua ở những cơ sở cung cấp xăng dầu uy tín đã được cơ quan nhà nước kiểm định cấp giấy phép kinh doanh. Dầu sau khi bơm vào thùng chứa để vận chuyển đến công trường đều được kiểm tra xem có lẫn nước hoặc tạp chất hay không. Khi vận chuyển vào công trường thùng dầu phải để nơi khô ráo và tránh xa lửa hoặc tia lửa điện.

 1. Welding rods used for welding piles together: before use to check the labels, paper quality inspection, must be remained intact and not wet.

Que hàn sử dụng cho việc hàn nối cọc: trước khi sử dụng cần kiểm tra xem nhãn mác, giấy kiểm định chất lượng, tình trạng que hàn phải còn nguyên vẹn và không ẩm ướt.

Quality control for each work/ Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công:

 1. Setting out of pile: using Total station must be inspected and all axes are located away from the area under construction to avoid skewing.

Công tác định vị tim cọc: Sử dụng máy toàn đạc phải có kiểm định và tất cả các trục mốc đều được gởi ra xa khỏi khu vực đang thi công để tránh làm lệch vị.

 1. For lifting of piles: the lifting point must be at the designed point.

Công tác cẩu lắp cọc: Phải cẩu cọc tại vị trí thiết kế.

 1. The pressing pile work: must be special attention to the dynamics of work, in the case: the pile head and pile body comes off, broken; the pile body suddenly inclines, moving away from position, or the length of pile does not meet design requirements that must be informed immediately supervisor or a representative to discuss and analysis the cause, then providing remedies. For avoiding the body pile is broken, the pile must be checked before the piling work, unused pile which has curvature exceeds the permitted level as well as the pile tip at location which is not correct from the pile body axis line; inspection and cleaning of mechanical obstruction where the pile position was available before the piling work.

Công tác thi công ép cọc: Phải chú ý đặc biệt đến động thái thi công, khi gặp trường hợp ép bể cọc, gãy cọc, hoặc độ dài cọc thi công không đạt yêu cầu thiết kế phải gặp ngay giám sát công trình hoặc đại diện bên A để bàn bạc và phân tích nguyên nhân sau đó có biện pháp xử lý. Vì phòng tránh thân cọc gãy nức, trước khi thi công phải kiểm tra cọc, không sử dụng cọc có độ cong vượt mức cho phép cũng như mũi cọc nằm ở vị trí sai lệch so với trục tuyến thân cọc; kiểm tra và làm vệ sinh các chướng ngại vật nơi tim móc đã được định sẵn trước khi hạ cọc.

 1. Welding work: all workers must have welding qualifications and skills. The weld must ensure properly design of load-bearing and non-disabled. After inspecting the pile head joints are stable and flat, cleaning impurities and traces of oil on the two ends are connected then welding.

Công tác hàn nối cọc: Tất cả công nhân hàn đều phải có bằng cấp chuyên môn cũng như tay nghề. Mối hàn phải đảm bảo đúng quy định thiết kế về chịu lực và không khuyết tật. Sau khi kiểm tra mối nối hai đầu cọc đã khép kín và bằng phẳng, tiếp theo làm vệ sinh các tạp chất cũng như vết dầu trên hai đầu cọc sau đó mới được nối cọc bằng cách hàn điện.

 1. The works processing, the record shall be keeping by the specific person, the record forms shall be comply with the requirement.

Tiến độ thi công, nhật ký thi công được lưu trữ bởi người cụ thể, các hồ sơ và văn bản sẵn sàng cung cấp khi có nhu cầu.

 1. The works schedule assurance/ Phương pháp bảo đảm tiến độ:

To ensure the works completion date as schedule, the protection scheme as follow: when work commence around 3 days, if the average can not complete as the schedule, according to the fact, suitable to extend the working hour, the material supply maintenance back up to fulfill the works with priority or increase of the requirements.

Để đảm bảo hoàn tất tiến độ đúng thời hạn, chúng tôi có những biện pháp như sau: qua khoảng 3 ngày thi công bình thường, nếu không đạt khối lượng công việc theo kế hoạch ban đầu, sẽ áp dụng ngay làm thêm giờ thi công trong ngày, ưu tiên và đáp ứng tối đa khâu cung ứng vật tư và hậu cần duy tu.

 

 1. SAFETY CONTROL IN SITE/ QUẢN LÝ AN TOÀN TRÊN CÔNG TRƯỜNG

In the course of piling, shall strictly observe the safety methods of construction and civilization has been assigned in site. For the first employees entering the site, must be trained and disseminated modes adequate as well as safety conscious, and committed to safe mode, execution of safety measures before to take the watch by safety technician who will comply with the company provisions.

Trong quá trình thi công phải nghiêm chỉnh chấp hành những phương pháp về an toàn và văn minh thi công đã được quy định của công trường, đối với nhân viên lần đầu tiên vào công trường phải được hướng dẫn tập huấn và phổ biến đầy đủ các chế độ cũng như ý thức về an toàn, đồng thời làm cam kết thực hiện chế độ an toàn, chấp hành biện pháp an toàn trước ca sẽ do nhân viên chuyên trách thực hiện theo quy định của công ty.

 

Safety in piling work/ An toàn trong thi công ép cọc:

 1. All employees entering the site must wear a name card and full use of protective equipment such as: hats, shoes and clothing. Prohibiting entering the site after drinking alcohol and when the body is sick.

Tất cả công nhân viên khi vào công trường đều phải đeo bản tên trước ngực và sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động như: mũ, giày và áo. Nghiêm cấm thao tác ngay sau khi uống rượu bia và khi cơ thể đang bệnh.

 1. The machinery operators in operation must be obey the command signals, could not be leaving the working position, always listen to the machine rotating situation, if any abnormal, have to stop and make checking of it.

Người vận hành thao tác máy phải tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh từ phía chỉ huy, không được tự ý bỏ nơi làm việc đi nơi khác, phải thường xuyên chú ý tình hình vận hành của máy, phát hiện điều gì dị thường lập tức kiểm tra xử lý.

 1. The employees to draw attention of the machinery movement, prevent and accident happen, especially the heavy lifting, attention to the lifting objects, check with the wire or string tighten or not, no person allowed to stand under the lifting bloom.

Tất cả công nhân viên tại công trường phải chú ý mật thiết động thái của máy, để đề phòng tai nạn cũng như những rủi ro ngoài ý muốn, đặc biệt lúc câu móc vật nặng phải chú ý cáp treo đã được ràng buộc chắc chắn với vật nặng, nghiêm cấm đứng hoặc ngồi dưới vật nặng và cần cẩu.

 1. For construction workers/ Đối với nhân viên thi công:

Commanders: regular attention to the site environment and surrounding area, and coordinate closely with operations staff, hand gestures, signals emanating be precise. When handling broken piles or piles are sticked mud, participants must wear safety goggles to avoid being hit by material ejected eye damage.

Người chỉ huy: thường xuyên để ý đến môi trường hiện trường và khu vực xung quang, phối hợp mật thiết với nhân viên thao tác, cử chỉ tay, tín hiệu phát ra phải rõ ràng chính xác. Khi xử lý cọc gãy hoặc cọc bị dính bùn, người tham gia phải đeo kính bảo hộ nhằm tránh bị vật bắn ra trúng mắt gây tổn thương.

The machinery operators: manipulating process is correct, avoiding the too powerful movement that causes concussions, falls machine, … and when anti-legs up or down and when pressing pile to note the dynamics around, for with the danger signal by the commander or other person needs to execute.

Thợ lái máy chính: thao tác theo quy trình, tránh do động tác quá mạnh mà gây nên chấn động, ngã máy…; khi chống chân lên hoặc xuống và khi ép cọc cần phải chú ý các động thái xung quanh, đối với các tín hiệu nguy hiểm do chỉ huy hoặc người khác phát ra cần phải triệt để thực hiện.

The cranemen: when operating, the activities is not too strong; if the tripod is raised or lowered, or are moving, prohibiting the heavy lifting; when the lifting, can not leave the operation room; distance away when the heavy lifting, need to calculate the capacity of the crane lifting; no lifting overweight, no lifting heavy objects hanging overhead in the long time.

Thợ lái máy cẩu: khi thao tác, động tác không được quá nhanh; nghiêm cấm khi chân máy đang chống lên hay đang chống xuống hoặc dang di chuyển mà cẩu vật nặng; khi máy cẩu có vật nặng, không được rời khỏi phòng thao tác, khi ở cự ly xa mà cẩu vật nặng cần phải tính toán lực cẩu của máy cẩu, không được cẩu quá trọng lượng, không được cẩu vật nặng treo trên không trong thời gian dài.

The binding pile worker: to understand the position required, when one top of the pile is lifted, should been put pads underneath, taken down pile, after unbinding the hook out and binding on the required point; when lifting, needed to check the efficiency, reliability of the crane hook.

Công nhân buộc cọc: phải nắm rõ vị trí buộc cọc, khi một đầu của cọc được cẩu lên nên để tấm lót bên dưới, hạ cọc xuống, sau khi lấy móc cẩu ra mới tiến hành buộc cọc; khi cẩu cần kiểm tra tính hiệu quả, tin cậy của móc cẩu.

 

 1. To easy the working, the pile stock area must be flat, dense, has wooden pads underneath, the wooden pads under the lifting point, the same type of pile are separated in the stock area. If stacking up the pile, have to put up the wooden pads between two layers, locating at 20% of total length pile for each pile head, not excess 2 layers. When taking off the pile from stock, piles can drag on the ground, but the second stack have to utilize the waste rubber tires to protect the piles.

Để tiện việc thi công, khu vực để cọc phải bằng phẳng và cứng, được kê gỗ bân dưới, gỗ kê tại vị trí cẩu của cọc và được sắp xếp theo từng loại cọc. Khi có nhu cầu xếp cọc chồng lên nhau, phải được kê gỗ ngăn giữa hai lớp cọc, gỗ kê đặt ở vị trí cách hai đầu cọc 20% tổng chiều dài thân cọc và tối đa không quá 2 lớp. Khi lấy cọc xếp chồng lên nhau có thể kéo lê trên mặt đất, nhưng đối với lớp thứ hai phải sử dụng lốp xe cũ kê bên dưới để bảo vệ cọc.

 1. Protection of the pile position was setting out and the hook point to setting out of pile position, not shaking and ensure the above points are not moved. After installation, pile holes must be inserted immediately by pile holes deeper than the surface.

Bảo vệ tốt các điểm tim mốc đã được định vị và các điểm để định vị tim móc, không được đụng gây chấn động để đảm bảo các điểm trên không bị lệch vị, sau khi ép cọc phải lắp ngay các hố cọc do cọc ép âm so với mặt đất.

Safety equipments/An toàn thiết bị:

 1. Before operating the machine, needs to check the links section sure or not, the hydraulic system has the phenomenon of loose, damaged, leaking oil or not. Periodically inspect the condition of the crane lubricant, when necessary, additional lubrication.

Trước khi làm việc cần kiểm tra các bộ phận liên kết có chắc hay không, hệ thống thủy lực có hiện tượng bị lỏng, bị hư, rò dầu hay không. Kiểm tra định kỳ tình trạng độ trơn nhớt của bánh răng máy cẩu, khi cần thiết thì thêm dầu bôi trơn.

 1. Checking for counterweight location has safe or not, the tools to be used when operating cranes, cable tightening device is safe, prohibits using cable which alert level expiring.

Kiểm tra vị trí đặt đối trọng có an toàn hay không, các dụng cụ cẩu cần dùng khi thao tác cẩu, dụng cụ xiết cáp có an toàn không, nghiêm cấm sử dụng dây cáp đã đến mức độ báo phế.

 1. The electricity cables must be hung in the high hook, when electricity cables across walkways should be protected in particular, to avoid the breakdown short circuit caused by the vehicles, paying attention to use subsistence electricity, not arbitrarily pull electricity line causing unsafe.

Các dây cáp điện trong công trường phải được treo móc trên cao, khi dây cáp điện băng ngang lối đi phải được bảo vệ đặc biệt để tránh tình trạng hư hao do xe cộ cán đè gây nên chập điện, chú ý an toàn sử dụng điện sinh hoạt, không được tùy tiện kéo móc dây điện gây nên thiếu an toàn

 1. The site have one electrician specifically for the power for the site operations, every switch boxes are installing the electricity leakage protection; all the electrical equipments are installing ground wire; hanging up the warning sign in the case repair the power supply boxes.

Có chuyên viên cơ điện quản lý việc sử dụng điện trong thi công, mỗi tủ điện đều phải gắn công tắc chống rò rỉ điện; toàn bộ các thiệt bị điện cơ đều phải có dây tiếp đất theo quy định, khi kiểm tra sửa chữa điện phải đặt biển báo nơi tủ điện.

 1. Machines and electric equipments with the specific operators.

Các thiết bị điện cơ, cơ giới đều phải có chuyên viên quản lý và thao tác.

 1. Except the company half month quality and safety inspections, the management inspection, on site every day with inspections by the safety & Q.C. supervisor, if any problems have to solve at the same day, if the management or the company suggest any items, this item shall be execute by the Project manager at the appointed time.

Ngoại trừ kiểm tra định kỳ mỗi nửa tháng một lần như thường lệ và cấp trên kiểm tra đột xuất, mỗi ngày nhân viên kỹ thuật an toàn thi công và tổ máy có trách nhiệm kiểm tra an toàn máy móc, xử lý trong ngày khi phát hiện vấn đề, những hạng mục cần chỉnh sửa do cấp trên đề ra, sẽ do cấp trên chỉ định nhân viên, thời gian và phương pháp giải quyết.

 

 1. The fire precaution responsibilities, appointed persons to take responsible, building and completing the information form of the fire precaution, placed signage and fire fighting tools in place of regulations.

Xây dựng trách nhiệm phòng cháy, phân công cán bộ phòng cháy theo quy định, xây dựng và điền đầy đủ các thông tin biểu mẫu phòng chống cháy nổ, đặt biển báo và khí cụ chữa cháy theo quy định.

 

Prevent and fight fire in and out of the site/Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường:

 1. Preservation of materials, machines and equipment in accordance with fire regulations.

Bảo quản vật tư, máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng cháy nổ.

 1. Electrical system of the site from power source to consumption areas, which is checked regularly and repaired promptly.

Hệ thống điện của công trường từ điểm đấu đến các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra và sửa chữa kịp thời.

 1. Ensure the road’s clear, creating favorable conditions for fire trucks approach the site.

Đảm bảo giao thông thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận công trình.

 1. Equipping with a fire extinguisher in the site office and where necessary.

Trang bị bình cứu hoả tại văn phòng công trường và những nơi cần thiết.

The site’s traffic safety/ An toàn giao thông ra vào công trường:

The construction sites near main roads should be placed signpost or made the temporary railing, prohibits people have no obligation that entering the site.

Hiện trường thi công gần đường giao thông chính thì cần phải có bảng hiệu chỉ dẫn hoặc làm các lan can bao bọc tạm thời, nghiêm cấm người không phận sự đi vào.

Safety at work/ An toàn trong môi trường làm việc:

 1. Before piling work, checking in the air and underground have power lines, electricity cables, underground pipes, steep slopes and soft mud or not. In the event of them, leave safe distance as prescribed or application of safe and effective protection. When pipes or wires underground cable near the pile position, in addition to leave safe distances have to dig out the pipe or wire cable until protrude to avoid the pressing force of land which causes damage damaged or deformed.

Trước khi máy ép vào vị trí cần kiểm tra trên không và dưới đất có dây điện, cáp điện không, dưới đất có đường ống không, đất dốc và bùn mềm hay không. Nếu có thì để chừa cự ly an toàn theo quy định hoặc áp dụng biện pháp bảo hộ an toàn hiệu quả. Khi đường ống hoặc dây điện cáp điện ngầm dưới đất gần vị trí cọc thì ngoài để chừa cự ly an toàn ra còn phải đào đường ống hoặc dây điện cáp điện cho đến khi lòi ra để nhằm tránh bị đất đè nén mà gây nên hư hỏng hoặc biến dạng.

 1. For the buildings around the site, prior to construction to request the relevant units do good investigation job. In the course of construction should pay attention, if it detects a change or clamp’s slip phenomenon should immediately stop, and immediately report to the managing department, ask for treatment.

Đối với các tòa nhà xung quanh hiện trường trước khi thi công phải yêu cầu các đơn vị có liên quan làm tốt công việc điều tra. Trong quá trình thi công cần chú ý quan sát, nếu phát hiện có thay đổi hoặc có hiện tượng bị tuột kẹp cần lập tức ngừng, đồng thời lập tức báo cáo cho chủ quản bộ phận, xin ý kiến xử lý.

 1. Office work clean, neat, refectory and dormitory need isolation together, sanitation attention.

Văn phòng công trình vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, nhà ăn và ký túc xá cần phải cách ly nhau, chú ý vệ sinh môi trường

 1. The construction sites do good job: against storms, lightning protection, anti-rain, flame resistant, anti-theft ,…

Hiện trường thi công phải làm tốt công việc phòng chống bão, chống sét, chống mưa, chống lửa, chống trộm cắp,…

 

 1. SAFETY MANAGEMENT FOR SITE AND POPULATION ROUND THE SITE/ QUẢN LÝ AN TOÀN CHO CÔNG TRÌNH VÀ CƯ DÂN XUNG QUANH CÔNG TRƯỜNG

All the works adjacent to the piling area must be separated by two directions X, Y is 6m.

Tất cả các công trình liền kề khu vực ép cọc phải cách ít nhất theo 2 phương X,Y là 6m.

 1. The infrastructure projects under the piling areas such as pipelines, power lines, old foundations, … must be removed (if right pile positions) and treated the site (if under the foot machine).

Các công trình hạ tầng bên dưới khu vực thi công ép cọc như đường ống, đường điện, móng nhà cũ,… phải được tháo dỡ (nếu ngay tim cọc) và san lấp xử lý (nếu nằm dưới chân máy ép).

 1. The site is protected around by the barrier, people have no obligation that no entering the site.

Trong khu vực thi công phải có hàng rào che chắn, người không phận sự không được vào công trường thi công.

 

 1. ENVIRONMENTAL SANITATION MANAGEMENT/ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
  1. According to site fact and reasonable processing scheme, the equipments the stand by position are according to the drawing’s planning.

Bố trí đặt các trang thiết bị nơi được quy định hợp lý dựa trên thực tế theo bản vẽ phân bố đặt trang thiết bị trong công trường.

 1. The access road through, clean, tidy, no losing pieces; the construction waste centralize putting and make dumping.

Đường lưu thông phải thông thoáng, sạch sẽ, không để vật tư và vật phế thải bừa bãi, vật phế thải từ xây dựng phải tập trung nơi quy định và xử lý kịp thời.

 1. The teams must be clear up all the works, the utilize of materials without wastage, in the operation, to protect the dust flyaway, the grout spread up, the trucks bring out the soil on to the road.

Tổ máy đang thi công phải làm đâu gọn đó, tận dụng mọi vật tư, không gây bay bụi, rơi rớt sình lầy, và nước thải từ xe vận chuyển đất cát, trong lúc thi công.

 1. The live sanitation also in the planning, ensure the specific supervise and cleaning persons responsibility.

Vệ sinh môi trường sinh hoạt phải liệt vào quy hoạch tổng thể công trường, nhân viên quản lý vệ sinh có trách nhiệm thực thi việc vệ sinh.

 1. The site workers must be obey the party A, consultant, quality monitoring person commend.

Nhân viên thi công phải phục tùng sự chỉ huy của giám sát công trình, nhân viên kiểm hạch chất lượng công trình, và các nhân viên quản lý của bên A.

 1. Obey the city Management Department’s regulations, the works processing according to those regulations.

Tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành các điều lệ giám sát của địa phương và thành phố sở tại.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *